en
ru
et
lt

Finantstagatiste süsteem


 
Finantspandiga tagatud operatsioonide puhul on rahastamise tagatiseks VIGOLINI süsteemi rahaline garantiikohustus.
Finantstagatisi kasutatakse ladudes või teel olevate kaupade finantseerimisel.

Finantstagatisi kaasavaid operatsioone on mitut liiki, need jagunevad vastavalt tagatise iseloomule ja dokumentidele.
Tagatise iseloomu järgi võib esile tõsta:

 • Otsetagatis - see on skeem, kus pandis olev kaup antakse vahetult üle ühte VIGOLINI terminali.
 • Tinglik tagatis - selles skeemis ei anta tagatiseks olevat kaupa vahetult üle VIGOLINILE, vaid see jääb müüja kätte, kuigi VIGOLINI kontrolli all.

Pandidokumentidest eristuvad järgmised:

 • WHR (Warehouse receipt) - dokument, mille kohaselt laopidaja (VIGOLIN) võtab kauba hoiule ja kohustub selle välja andma dokumendi originaali esitajale. Kasutatakse nii otsetagatise kui tingliku tagatise puhul.
 • FCR (Forwarder`s Certificate of Receipt) - dokument, mille kohaselt ekspediitor (VIGOLIN) võtab kauba vedamiseks vastu ja kohustub toimetama selle kindlasse kohta kindlale saajale. Kasutatakse otsetagatiste puhul

Võimalikud on kombineeritud variandid.

Toote atraktiivsus on järgmises:

 •  võimaldab kasutada müüja pakutavaid allahindlusi kauba ostmisel suures koguses;
 •  lubab finantseerida müüja nõutavat tähtaega või krediidilimiiti ületavat osa;
 •  lubab finantseerida ostu ja müügi vahelist perioodi;
 •  aitab vältida olukordi, kui kaup jääb müümata, sest ettevõttel puudub tehingu finantseerimiseks vajalik raha;
 •  aitab vältida käibevahendite finantseerimist ettevõtte omakapitali vahenditest.

Vahendustegevus: Intrastat


Intrastat (Intra EC Trade Statistics) - statistiline aruanne ettevõtte kaubavahetuse kohta Euroopa Liidu riikidega (ЕС).

VIGOLIN osutab abi INTRASTATI aruande koostamisel ja selle esitamisel Statistikaametile.

KES ON KOHUSTATUD ESITAMA INTRASTATI ARUANNET?
Intrastati aruannet esitama kohustatud ettevõtted selgitatakse välja statistiliste lävendite alusel.
Statistiline lävend selgitatakse välja eelmise aasta väliskaubanduse andmete põhjal. Lävendite arvutamisel võetakse kauba väljasaatmisel ja kohalejõudmisel käibed eraldi. Aruanne esitatakse ainult juhul kui käive ületab statistilise lävendi kauba saatmisel EL riikidesse või kauba kohalejõudmisel EL riikidest.

INTRASTATI aruanne tuleb kindlasti esitada:
 1. Kui kauba kohalejõudmisel või väljasaatmisel ületas käive statistilise lävendi (2 miljonit Eesti krooni) 2008. aastal. Sel juhul tuleb INTRASTATI aruanne esitada 2009. aasta jaanuarist detsembrini igakuiselt.
 2. Kui kauba kohalejõudmisel või väljasaatmisel käive ületab statistilise lävendi (2 miljonit Eesti krooni) 2009. aastal. Sel juhul tuleb INTRASTATI aruanne esitada sellest kuust alates, mil käive ületas statistilise lävendi, ja teha seda igakuiselt aasta lõpuni.
INTRASTATI aruande peavad samuti esitama välismaa firmad, kes on Eestis maksukohuslased, ja nende esindajad.

INTRASTATI aruannet ei pea esitama eraisikud ja juriidilised isikud, kes ei ole maksukohuslased (vabastatud käibemaksudeklaratsiooni esitamise kohustusest).

INTRASTATI aruanne puudutab ainult väliskaubandustehinguid EL riikidega. Tehinguid EL-i mitte kuuluvate riikidega (kolmandad riigid), INTRASTATI aruandes ei kajastata.

INTRASTATI aruandesse tuleb lisaks lülitada kõik väliskaubandustehingud EL riikidega, mis kajastavad kaupade reaalset liikumist (välja arvatud transiit ehk kaubavedu üle Eesti territooriumi). INTRASTATI puhul ei ole omanikuvahetusel tähtsust (erandiks on seejuures laevade ja lennukite ost-müük), vaid põhireegliks on kauba reaalne liikumine Eestist teise Euroopa riiki või teisest Euroopa riigist Eestisse.

Kui Eestisse laekuvad teistest EL riikidest ainult arved, aga kaupa ei saadeta Eestisse, vaid teise EL riiki, siis niisugust tehingut INTRASTATI aruandes näitama ei pea.
Peakontor Eestis

 

VIGOLIN AS
Narva mnt. 82, 10150 Tallinn Estonia
Telefon: +372 605-56-51
Faks: +372 605-56-50
vigolin@vigolin.com

Leedu büroo

 

Vigolin AS, Lithuania
Nemuno g.139-206, LT-93262, Klaipeda, Lithuania
Telefonid: +370 46 368146, +370 46 366198
Faks: +370 46 368146
klaipeda@vigolin.com

Hollandi büroo

 

VIGOLIN JSC
Tomorstraat 56, 2022RH, Haarlem, The Netherlands
nl@vigolin.com

Büroo Pariisis/Prantsusmaa

 

VIGOLIN-FRANCE SA
vigolin@sfr.fr

Berdyansk/Ukraina büroo

 

VIGOLIN-MISTRAL LLC
mistral@vigolin.com

© VIGOLIN AS