en
ru
et

VIGOLIN AS-i avaldus erapooletuse ja konfidentsiaalsuse kotha.Kliente puudutava teabe erapooletuse ja konfidentsiaalsuse tagamine on ettevõtte kutsetegevuse usaldusväärsuse tagamise eeltingimus.

AS Vigolin määratleb ettevõtte erapooletuse ja konfidentsiaalsuse pohisätted jargmiselt:
 • Mitte osaleda sellise tegevuse teostamisel, mis seab kahtluse alla ettevõtte erapooletust
 • Tagada erapooletus otsuste tegemisel siseauditi käigus juhtimissüsteemi ja juhtimisülevaatuse puhul
 • Tegutseda sõltumatult mis tahes välis- või sise-, äri-, finants- ja haldussurvetest, mis võivad negatiivselt mõjutada ettevõtte kvaliteedi ettevõtte tulemuslikkust
 • Järgida töötajate tasustamise sõltumatuse kohustust
 • Analüüsida erapooletuse riske ja nende tuvastamise korral võtta meetmeid nende kõrvaldamiseks ja minimeerimiseks ning
 • Säilitada klientidelt või oma töökohustuste täitmise käigus saadud teabe konfidentsiaalsus
 • Säilitada klienti käsitleva teabe konfidentsiaalsus, mis ei ole saadud kliendilt ja selle teabe allikast
 • Hoida konfidentsiaalsena selle teabe allikat ja mitte avaldada seda teavet kliendile ilma allika nõusolekuta
 • Järgima konfidentsiaalse teabe kaitse põhireegleid, mis käsitlevad juurdepääsu ettevõtte ja selle allüksuste territooriumile, dokumentide säilitamist ja kasutamist
 • Kui teabe konfidentsiaalsust ei ole täpsustatud, tuleks seda käsitleda kui konfidentsiaalseks
 • Konfidentsiaalset teavet võib avaldada kolmandatele isikutele ainult kliendi kirjalikul nõusolekul või pärast seda, kui teave on tunnistatud avalikuks
 • Konfidentsiaalset teavet võib avalikustada, kui ettevõte on selleks õiguslikult kohustatud (nt õiguskaitseasutustele, julgeolekuasutustele). Või on lepingulise kokkuleppe alusel volitatud konfidentsiaalset teavet avalikustama teistele organisatsioonidele, kes omakorda vastutavad saadud teabe konfidentsiaalsuse eest (nt. Eesti Akrediteerimiskeskus) kui klienti teavitatakse teabe edastamisest, kui see ei ole seadusega keelatud
 • Teavitab ja koolitab töötajaid erapooletust ja konfidentsiaalsust käsitlevatest põhisätetest ja ettevõtte konfidentsiaalsuse kohta
 • Teavitada privaatsuspoliitikast, avaldades asjakohast teavet AS Vigolini veebisaidil: www.vigolin.com.
Peakontor Eestis

 

VIGOLIN AS
Narva mnt. 82, 10150 Tallinn Estonia
Telefon: +372 605-56-51
Faks: +372 605-56-50
vigolin@vigolin.com

Buroo Pariisis/Prantsusmaa

 

VIGOLIN-FRANCE SA
vigolin@sfr.fr

Hollandi büroo

 

VIGOLIN JSC
Tomorstraat 56, 2022RH, Haarlem, The Netherlands
nl@vigolin.com

© VIGOLIN AS